SlovenskýMagyarEnglish

Vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa ZŠ a MŠ - Alapiskola és Óvoda Radzovce

 27.04.2018

Zriaďovateľ: Obec Radzovce

985 58  Radzovce 506

IČO: 00316369, DIČ: 2021115107

Tel: 0474491152, 0474491127, e-mail: obecradzovce@mail.t-com.sk


v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou, Alapiskola és Óvoda

v Radzovciach

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu konania výberového konania,
 • absolvovanie prvej atestácie ( Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov )    

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 •  prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,

Prihlášky odovzdajte osobne, alebo zasielajte v termíne do 22. mája  2018 na adresu (rozhoduje dátum podania na pošte):

Obecný úrad Radzovce, 985 58  Radzovce 506

Obálku označte:        „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“.

                                    „ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Radzovciach, dňa 27. apríla 2018                                              …………………………………….

                                                                                                                          starosta obce v.r.


1 2 3 >