SlovenskýMagyarEnglish

WiFi pre obec Radzovce

 07.03.2020

                                                                

Projekt WiFi pre obec Radzovce

V Marci 2019 podpísalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na inštaláciu verejne prístupnej sieti Wifi, ktorá pokryje prakticky všetky verejné časti obce Internetom. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Radzovce

Názov projektu: WiFi pre obec Radzovce

Miesto realizácie projektu: Obec Radzovce


Predpokladané umiestenie prístupových bodov:

     1. Externý prístupový bod Základná škola, Radzovce 418
     2. Externý prístupový bod Futbalové ihrisko, Radzovce 652
     3. Externý prístupový bod Cintorín, parkovisko, Radzovce 572
     4. Externý prístupový bod Obecný úrad, Radzovce 506
     5. Externý prístupový bod Dom kultúry, Radzovce 507
     6. Externý prístupový bod Obchodný dom, Radzovce 88
     7. Externý prístupový bod Pred reštauráciou, Radzovce 95
     8. Externý prístupový bod Požiarna zbrojnica, Radzovce 593
     9. Interný prístupový bod Knižnica, Radzovce 507
   10. Interný prístupový bod Obecný úrad – kancelárie, zasadačka, Radzovce 506

Výška poskytnutého NFP: 13 980,- EUR

Stručný opis projektu: Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejných miestach, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Inštalované bezdrôtové prístupové body budú spĺňať nasledujúce technické parametre:


• Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh
• Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov
• Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov
• Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management)
• Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom
• Podpora 802.1x IEEE štandardu
• Podpora 802.11r IEEE štandardu
• Podpora 802.11k IEEE štandardu
• Podpora 802.11v IEEE štandardu
• Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby
• Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output)
• Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program)


Informatizácia spoločnosti je dlhodobým procesom, ktorej cieľom je na Slovensku vybudovať konkurencieschopnú európsku ekonomiku založenú na inováciách a vedomostiach. Znamená to vybudovať modernú, na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu, vytvoriť kvalitný digitálny obsah a umožniť prístup k širokopásmovému internetu a službám každému občanovi, vrátane starších, hendikepovaných alebo sociálne znevýhodnených občanov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk resp. www.vicepremier.gov.sk.


1 2 3 >