SlovenskýMagyarEnglish

Všeobecné záväzné nariadenia

 • Dátum vyvesenia: 18.15.2023
  o dani z nehnuteľnosi, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Radzovce
 • Dátum vyvesenia: 02.05.2023
  o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
 • Dátum vyvesenia: 02.05.2023
  o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
 • Dátum vyvesenia: 02.05.2023
  v záujme zabezpečenia nočného kľudu a poriadku v obci, hlavne pri usporiadaní verejných kultúrnych podujatí
 • Dátum vyvesenia: 02.05.2023
  ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Radzovce
 • Dátum vyvesenia: 02.05.2023
  o držaní a vodení psov
 • Dátum vyvesenia: 02.05.2023
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúpm podľa miestnych podmienok na území obce Radzovce