SlovenskýMagyarEnglish

Stavebné úpravy miestnej komunikácie v obci Radzovce

 23.03.2022

Názov projektu:  Stavebné úpravy miestnej komunikácie v obci Radzovce

Prijímateľ : Obec RADZOVCE

Program podpory: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Kód výzvy: 12861/2021/OSMRR

Zdroj a výška podpory: dotácia v oblasti podpory regionálneho rozvoja - 83.129,95 EUR. 

Ciele projektu:  zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti a dopravnej dostupnosti pre miestnych obyvateľov, návštevníkov regiónu a turistov, ako aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenia dostupnosti

V mesiaci marec 2022 Obec Radzovce realizovala projekt s názvom „Stavebné úpravy miestnej komunikácie v obci Radzovce“. Projekt sa realizoval na základe uzatvorenej zmluvy o dielo so spoločnosťou STRABAG s.r.o. Zhotoviteľ stavebných úprav bol vybraný transparentným spôsobom – uskutočnením verejného obstarávania. 

Hlavným cieľom projektu je odstrániť a zmierniť nežiaduce rozdiely na úrovni územného rozvoja a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónu .

Účelom projektu je zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti a dopravnej dostupnosti, atraktivity regiónu pre miestnych obyvateľov, obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity, návštevníkov regiónu, turistov, ktorí prichádzajú za účelom rekreácie a spoznávania okolia, resp. investorov so zreteľom na vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií, zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenia dostupnosti. Projekt riešil úpravy miestnej komunikácie v obci Radzovce, ktorá prepája obec Radzovce  s jej okrajovými časťami a najmä časťou Obručná. Riešené územie leží na frekventovanej časti obce, miestnu komunikáciu využívajú aj turisti, ktorí navštevujú Obručnú za účelom rekreácie.

Miesto realizácie stavebných úprav – parcela E KN 1357/1 v celkovej dĺžke 1 395 bm nasledovne:

  • Úprava obrusnej vrstvy miestnej komunikácie a realizácia krytu z asfaltobetónu AC II0, očistenie telesa komunikácie, terénne úpravy krajníc,
  • Oprava a stavebné úpravy realizácie postreku spojovacieho 0,3 kg/m2 a realizácia vrstvy asfaltového betónu obrusného AC II 0 po zhutnení 1. triedy ST EN 13108-1 v celkovej hrúbke vrstvy 50 mm.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Na podporu projektu MIRRI prispelo 95%-ami celkových nákladov, čo predstavuje sumu 83.129,95 €.


1 2 3 >