SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018 - počet obyvateľov

 08.08.2018

OBEC  RADZOVCE

OZNÁMENIE

o počte obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

  

                      Obec Radzovce, zastúpená starostom Ing. Péterom Györgyom, podľa § 171

ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o  zmene a  doplnení  niektorých zákonov v  znení  neskorších  predpisov  oznamuje 

zverejnením,  že  ku  dňu  vyhlásenia  volieb do orgánov  samosprávy obcí bolo v obci

Radzovce evidovaných:

                                                                        1619  obyvateľov.

V Radzovciach  8.8.2018

                                                                                                             Ing. Péter György

                                                                                                                 starosta obce     


1 2 3 >