SlovenskýMagyarEnglish

OZNAM

 23.05.2018

Oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec

Ulica mieru  2,  984 42 Lučenec, tel.: 047/4322431, fax: 047/4323526, e-mail: riaditel.lc@svps.sk

Č.j.: RVPSLC/732-002/2018/MA                                        V Lučenci, dňa 21.05.2018

Určené všetkým chovateľom ošípaných

 nárazníkovej zóny AMO okresu Lučenec a Poltár

O Z N A M

Regionálna veterinárna potravinová správa Lučenec upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovanýchv nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných,že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Lučenecna telefónne číslo 4322431, 4511753 alebo  mobilné čísla 0905828254, 0915849887 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako oblasť ,ktorá zahŕňa okres Lučenec a Poltár.

Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo zákona č.39/2007Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.  Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na hore uvedené telefónne čísla aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky  minimálne jeden pracovný deň vopred.

MVDr. Elena Kováčiková

                                                                                              riaditeľka

                                                                                  

Doručuje sa:

Mestské a Obecné úrady v okres Lučenec a Poltár


1 2 3 >