SlovenskýMagyarEnglish

MOPS v obci Radzovce 09/2019 - 08/2021

 01.09.2019

Výška NFP: 94 995,19 EUR                  Začiatok realizácie projektu:   09/2019                                                                  

                                                               Ukončenie realizácie projektu: 08/2021

Názov projektu:

Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obci Radzovce

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie sociálnej situácie marginalizovaných rómskych komunít v obci Radzovce, zlepšenie ich sociálno-ekonomickej integrácie do plnohodnotného života, skvalitnenia spolunažívania obyvateľstva, ochrany majetku a životného prostredia v obci Radzovce

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“


1 2 3 >