SlovenskýMagyarEnglish

MOPS

 30.01.2018

Výška NFP: 95 765,13EURZ                Začiatok realizácie projektu:   12/2017

                                                               Ukončenie realizácie projektu: 11/2020

Názov projektu:

Miestna občianska poriadková služba v obci Radzovce

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie sociálnej situácie marginalizovaných rómskych komunít v obci Radzovce, zlepšenie ich sociálno-ekonomickej integrácie do plnohodnotného života, skvalitnenia spolunažívania obyvateľstva, ochrany majetku a životného prostredia v obci Radzovce

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“


1 2 3 >