SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do NR SR - Hlasovací preukaz

 26.07.2023

Hlasovací preukaz


Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude
môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi
bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.  V listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), elektronicky (e-mailom)- obec@radzovce.sk, tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).
Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú
korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací
preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz
prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.
Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho
preukazu potvrdzuje svojím podpisom.
Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz
nevydá.
Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom
predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie
a pripojí ho k zoznamu voličov.


Zoznam aktualít: