SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do NR SR - delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 26.07.2023

Obec Radzovce týmto oznamuje politickým subjektom, že:


do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická
strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  doručí politická strana v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb t.j. do 21. augusta 2023.
Oznámenie o delegovaní je možné podať v listinnej forme poštou na adresu: Obecný úrad Radzovce, Radzovce 526, 985 58 Radzovce, alebo osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok  od 07.30 do 15.30 hod., alebo aj elektronicky na emailovej adrese obec@radzovce.sk, najneskôr však do 24.00 hod. dňa 21. augusta 2023.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.
Podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú na účely delegovania do
volebných komisií zverejní konkrétna obec, resp. okresný úrad na svojom webovom sídle.
Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia
doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.
Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako scan. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci / okresnom úrade telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.
Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením
oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie. Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie, ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo koalíciou náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka. Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.
„Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť
v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie
a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).
Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov. V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

 

 

                                                                                                                                                                                 Ing.Péter György

                                                                                                                                                                                     starosta obce

 

V Radzovciach, dňa 26. júla 2023


Zoznam aktualít: