Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Radzovce

 04.04.2017

Obec Radzovce

Obecný úrad Radzovce č. 506, 985 58 Radzovce

______________________________________________________________________

       Obecné zastupiteľstvo v Radzovciach, okres Lučenec, uznesením č. 24 /2017, zo dňa 30. marca 2017, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Radzovce

a určuje deň konania voľby na 10. máj 2017 o 18.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Radzovciach.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 0,19 %  mesačného pracovného času.

Kvalifikačné požiadavky a predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  1. minimálne úplné stredoškolské vzdelanie – preukazuje sa overenou kópiou dokladov o nadobudnutí vzdelania;
  2. spôsobilosť na právne úkony – preukazuje sa čestným vyhlásením
  3. občianska bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
  4. profesijný životopis.

  

Vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru a prax v oblasti kontrolnej činnosti v samospráve je vítaná.

Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra odovzdá osobne alebo zašle poštou písomnú prihlášku spolu s ďalšími požadovanými dokladmi na Obecný úrad v Radzovciach v zalepenej obálke s označením „ Hlavný kontrolór“ najneskôr 14 dní pred dňom voľby, t. j. do 26. apríla 2017.

                                                                                                            

                                                                                                             Ing. Péter György                                                                                                                                                             

                                                                                                                 starosta obce

1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár